Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM NÁKUPNÍHO SERVERU WWW.MARIASPERKY.CZ

1. Úvodní ustanovení

1.1. Základní informace o společnosti.​


Obchodní společnost Król Shops s.r.o., se sídlem Benadova 19, 040 22 Košice, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I., oddíl: Sro, Vložka číslo: 36274 / V, IČO: 47 902 388, DIČ: 2024 133 837 , jednající prostřednictvím: Dominika Božena Król, jednatel společnosti (kontaktní osoba) je společností, založenou podle práva Slovenské republiky.

Společnost Król Shops s.r.o. prostřednictvím třetí osoby provozuje porovnání internetový portál na stránce www.mariasperky.cz (dále v textu také jako "nákupní internetový portál"), s podružným využitím alternativních domén s stejným provozovatelem a vlastníkem.

Pokud se používá v rámci těchto OP alternativní doména, nedochází ke změně provozovatele ani prodávajícího. Prostřednictvím portálu má třetí osoba (dále "kupující") možnost prohlížení a výberu zboží na stránce nákupního portálu a současně za podmínek stanovených těmito Obchodními podmínkami (dále v textu jako "OP") má tato osoba v právním postavení kupujícího možnost ní vybrané zboží koupit a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu.

Obchodní podmínky jsou vypracovány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, přičemž jejich cílem je zejména poskytnout spotřebiteli (kupujícímu) veškeré informace související s nákupem zboží přes nákupní portál www.mariasperky.cz.

1.2 Kontaktní údaje

Adresa elektronické pošty prodávajícího: info@mariasperky.cz
Telefonní číslo prodávajícího: 00421 948 606 283

Provozní hodiny reklamačního střediska: běžné pracovní dny Pondělí až Pátek od 09:00 do 16:00 hod. mimo dní pracovního klidu a svátků nepřetržitě. Elektronický příjem objednávek.

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2501 947 170 / 2010
IBAN: SK44 8330 0000 0025 0194 7170
SWIFT / BIC kód: FIOZSKBAXXX

Společnost si vyhrazuje právo změny a prípadnej aktualizace údajů uvedených v těchto OP prostřednictvím internetové stránky www.mariasperky.cz

1.3 Obsah a právní povaha obchodních podmínek

Tyto OP upravují právní vztahy mezi společností Król Shops s.r.o. jako prodávajícím a kupujícím, který v souladu a postupem dle těchto OP projeví zájem o koupi zboží na internetové stránce www.mariasperky.cz

Tyto právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vznikající při koupi, dodávce zboží a reklamacích vad zboží se v závislosti na jejich obsahu a účastníků koupě přiměřeně řídí ustanoveními příslušných právních předpisů Slovenské republiky, zejména občanského zákoníku SR a obchodního zákoníku.

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran do okamžiku uzavření kupní smlouvy na základě registrace osoby kupujícího. Vzájemné vztahy prodávajícího a kupujícího se řídí i reklamačním řádem pro internetový portál www.mariasperky.cz (dále v textu jako "Reklamační řád") uvedeným v bodě 5. Těchto Obchodních podmínek.

Pro účely těchto Obchodních podmínek se termínem:

a) Kupující, rozumí subjekt právních vztahů (právnická, fyzická osoba, jakož i velkoobchodní odběratel), který vstoupí do smluvního vztahu s prodávajícím prostřednictvím nákupního portálu www.mariasperky.cz a uzavře smlouvu na dálku s prodávajícím, a po splnění zákonem předpokládaných podmínek má postavení spotřebitele v obchodně - závazkovém vztahu, a může být označen jako tzv. koncový zákazník.

b) Prodávající, rozumí provozovatel nákupního portálu www.mariasperky.cz, kterým je obchodní společnost Król Shops s.r.o. , Se sídlem Benadova 19, 040 22 Košice, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I., oddíl: Sro, Vložka číslo: 36274 / V, IČO: 47 902 388, DIČ: 2024 133 837, jednající prostřednictvím: Dominika Božena Król, jednatel společnosti.

Tyto OP tvoří nedílnou součást smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

1.4. Informace a podmínky při koupi zboží

S poukazem na ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů je právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím podle těchto OP tzv. Smlouvou uzavřenou na dálku, tj smlouvou mezi prodávajícím a spotřebitelem, která je sjednána a uzavřena výhradně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a spotřebitele, s využitím webového sídla a prostředků elektronické komunikace.

Kupní smlouvou se rozumí smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je koupě zboží prezentovaného na internetovém portálu a stránce www.mariasperky.cz a která se uzavírá podle článku 2. a násl. OP.

Ustanovení OP a zákona upravující práva spotřebitele se nevztahují na kupujícího, který není spotřebitelem ve smyslu zákona č. 250/2007 Sb. nebo který nakupuje zboží za účelem podnikání a ne za účelem osobní spotřeby. Této osobě nepřísluší práva spotřebitele podle platných právních předpisů. Odpovědnost za vady zboží a vzájemné vztahy prodávajícího a kupujícího, který není spotřebitel se v tomto případě řídí ustanoveními Obchodního zákoníku Slovenské republiky.
Každý zboží, který se nachází na nákupním portálu www.mariasperky.cz obsahuje minimálně název zboží, jeho základní charakteristiku, základní materiálové složení, resp. vlastnosti, vždy s přihlédnutím k povaze zboží.

1.5. aktualizace zboží

Informace o tovare, který je zveřejněn na internetových stránkách společnosti, především informace o dostupnosti zboží, ceně zboží, zásob zboží se aktualizují pravidelně, avšak tyto údaje nemusí v době jejich aktuálního zobrazení na stránce společnosti odpovídat skutečnému stavu.

Zveřejněný údaj o dostupnosti zboží (vyjádřený slovem "SKLADEM") není údajem totožným s lhůtou dodání zboží kupujícímu, jde o indikativní údaj, jehož účelem je stanovení předpokladů pro vyprázdnění skladových zásob zboží u prodávajícího, v závislosti na obrátkovosti prodeje tohoto zboží.

Zboží prodávané přes nákupní portál je vždy limitován aktuálními skladovými zásobami prodávajícího a objednávání a / nebo dodávání zboží po jeho vyprodání není možné, ani prostřednictvím jiné osoby, pokud to Prodávající sám neuvede na portálu způsobem, obvyklým pro zveřejňování těchto údajů a informací.

Zboží nelze předem ukázat kupujícímu, není možné vždy provést přijetí a akceptaci budoucích objednávek a provést jeho dodání, hoc prostřednictvím třetí osoby.

V případě, že Prodávající nebude ze skladových nebo jiných důvodů schopen zboží zveřejněn na stránce dodat, bude Kupujícího transparentně a obratem o této skutečnosti informovat. Kupující a Prodávající jsou i pro tento případ oprávnění od uzavřené smlouvy odstoupit.
   
2. Objednávání zboží / kupní smlouva / úkony pro uzavření smlouvy

2.1. Koupě zboží se realizuje formou vystavení (vyplnění) a odeslání objednávky kupujícím prostřednictvím nákupního portálu prodávajícího s tím, že objednávka kupujícího musí být odsouhlasena (akceptována) prodávajícím v souladu s OP, jinak smluvní vztah nevznikne. Pokud je objednávka akceptovaná prodávajícím postupem podle OP, prodávající dodá objednané zboží v dodací lhůtě dle čl. 4.1 OP. Před odesláním objednávky kupujícím jsou na nákupním portálu a ve OP kupujícímu oznamovány a poskytované informace podle zvláštních předpisů, zejména podle § 3 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží v platném znění. Kupující projevuje souhlas s těmito Podmínkami odkliknutím příslušného políčka před odesláním objednávky na portálu. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že byl seznámen s tím, že podáním a potvrzením objednávky je povinen zaplatit kupní cenu objednaného zboží způsobem, uvedeným na nákupním portálu.

2.2. Aktivní nakupování a registrace kupujícího.

Pro možnost aktivního nakupování na nákupním portálu, případně pro účast na reklamních a soutěžních aktivitách a akcích prodávajícího je nezbytné, aby se kupující zaregistroval na www.mariasperky.cz v registrační části portálu. Registraci kupujícího je možné provést před výběrem zboží nebo v procesu jeho výběru. Osoba vyplňující registrační formulář je povinna vyplnit údaje podle požadovaných polí registračního formuláře. Vyplněním registračního formuláře současně kupující uděluje souhlas se zpracováním svých osobních a dalších údajů v souladu s čl. 7. a násl. OP a s podmínkami podle OP. Tyto údaje je kupující povinen v případě jejich změny neprodleně aktualizovat na portálu při zasílání objednávky, protože jejich správnost, pravdivost a aktuálnost může mít vliv na dodání zboží kupujícímu. Povinná pole registračního formuláře jsou označeny znakem "*". Kupující je povinen uvést správné, úplné a pravdivé údaje. Nesplnění uvedených povinnosti kupujícím je vykládáno v neprospěch kupujícího. Prodávající nenese odpovědnost za nesprávné dodávky zboží způsobené uvedením nesprávných údajů prodávajícího. Úspěšný proces registrace je ukončen potvrzením přístupového jména a hesla, který si zvolí Kupující. Kupující je povinen uschovat přístupové jméno a heslo generované v registračním procesu na bezpečném místě a ochraňovat tak, aby nemohlo dojít k jeho zneužití. Prodávající si vyhrazuje právo z důvodů hodných zvláštního zřetele registraci zrušit, resp. omezit její výhody či upravit její podmínky.

Soutěžní podmínky zveřejňuje Prodávající zvláštním způsobem, včetně podmínek ochrany osobních údajů.

2.3. Proces tvorby objednávky a koupě zboží

Kupující si zboží prohlíží a vybírá podle kategorií zboží uvedených v prodejní části portálu, resp. kliknutím na zobrazený zboží. U zboží si kupující vybere údaje podle zveřejněných objednacích informací a kliknutím na tlačítko "Vložit do košíku" zboží přidá do své objednávky. V případě, že proces výběru zboží kupující ukončil, klikne na tlačítko "KOŠÍK". Jinak je oprávněn vrátit se k procesu výběru zboží kliknutím na "Zpět do obchodu".

V každém z těchto kroků postupuje kupující dle navigačních instrukcí a každý z těchto kroků je zpravidla ukončen kliknutím na "Pokračovat v objednávce", resp. "Objednat". Kupující je povinen uvést úplné, pravdivé a správné údaje nezbytné pro správné doručení zboží. Kupující je povinen odkontrolovat správnost vybraných dat a údajů v procesu objednávání zboží před jejich definitivním odesláním prodávajícímu.

Koupě zboží prostřednictvím nákupního portálu je zásadně nepodmíněná, tj jestliže prodávající výslovně neurčí jinak, kupující není oprávněn koupi zboží podmiňovat prostřednictvím zpráv, e-mailu nebo jiným způsobem, který by byl v rozporu s těmito obchodními podmínkami.

Objednávka kupujícího se považuje za odeslanou, pokud bude doručena prodávajícímu a pokud bude obsahovat všechny požadované údaje - název objednávaného zboží, jeho množství, cenu, dodací, fakturační adresu, e-mailový a telefonický kontakt na kupujícího, resp. jiné údaje podle pokynů prodávajícího, uvedených v procesu tvorby objednávky zboží.

Kupující je povinen před ukončením procesu objednávky potvrdit svůj souhlas s Obchodními podmínkami prodávajícího způsobem uvedeným v postupu objednávání zboží. Vyjádřením souhlasu s podmínkami nákupu zboží na nákupním portálu www.mariasperky.cz kupující zároveň potvrzuje, že OP prodávajícího jsou součástí smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Proces vystavení a zaslání objednávky kupujícím nelze dokončit bez provedení tohoto úkonu.

Každé objednávce je prodávajícím přidělen kód objednávky. Při komunikaci s prodávajícím a při úhradě uvádí kupující i kód objednávky nebo číslo faktury za objednávku.

2.4. odeslání objednávky

Kupující odesílá prodávajícímu objednávku vybraného zboží přes nákupní portál www.mariasperky.cz. Tato objednávka je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy za smluvních podmínek dle těchto OP. Objednávka je určena pro prodávajícího, přičemž prodávající potvrzuje její přijetí nejpozději ve lhůtě 5 dnů ode dne jejího doručení prodávajícímu ve formě potvrzujícího e-mailu. Odesláním objednávky prodávajícímu přes nákupní portál projevuje kupující vůli být vázán svojí objednávkou během uvedené lhůty, koupit a převzít jím vybrané zboží a zaplatit za něj kupní cenu, a to v souladu s podmínkami OP, a to za předpokladu její akceptace prodávajícím.
   
Po obdržení objednávky prodávající elektronicky neprodleně potvrdí objednávku kupujícího, tj informuje kupujícího o obdržení a zařazení objednávky kupujícího v systému prodávajícího formou potvrzujícího e-mailu. Elektronické potvrzení objednávky není akceptací / přijetím objednávky prodávajícím podle čl. 2 OP a nezakládá vznik dílčí kupní smlouvy, resp. smlouvy o smlouvě budoucí.

2.5. Uzavření kupní smlouvy.

Na základě dohody stran a v souladu s OP je kupní smlouva mezi stranami uzavřena pokud prodávající objednávku kupujícího potvrdí ve lhůtě 5 dnů od doručení objednávky. (Tj projeví souhlas s objednávkou) postupem dle těchto OP.

V akceptačním emailu prodávajícího bude uvedeno zejména:
a) Potvrzení přijetí objednávky (akceptace návrhu na uzavření smlouvy) a způsobu úhrady kupní ceny
b) Specifikace objednaného zboží, včetně uvedení ceny zboží
c) Potvrzení kupujícím určeného způsobu a ceny dopravy zboží, jestliže
neposkytuje bezplatně
d) Předpokládaný termín doručení zboží kupujícímu
e) Identifikační, fakturační a ostatní údaje o kupujícím, uvedené kupujícím
v objednávce zboží
f) Poučení spotřebitele o uplatnění práva odstoupit od smlouvy, resp. odkaz
na umístění tohoto poučení na stránce www.mariasperky.cz
g) Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy, resp. odkaz na umístění tohoto
formuláře na stránce www.mariasperky.cz
h) Další instrukce, resp. informace v závislosti na druhu zboží

Akceptací objednávky je mezi stranami uzavřena kupní smlouva. Prodávající je na základě dohody stran a těchto OP povinen akceptovanou objednávku splnit ve lhůtě podle těchto OP.

2.6. Zrušení, odvolání a změny v objednávce.

Objednávku může kupující odvolat e-mailem došlým prodávajícímu na e-mailovou adresu info@mariasperky.cz. Odvolání objednávky je účinné pouze v případě, že dojde odvolací projev do dispoziční sféry prodávajícího dříve než prodávající provede akceptaci objednávky postupem podle OP.

Marným uplynutím lhůty pro přijetí objednávky (akceptaci objednávky) prodávajícím (bez její akceptace) se objednávka automaticky zruší. Objednávka se zrušuje iv jiných případech, stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

Změna, resp. zrušení v objednávce zboží je možná ze strany prodávajícího v případě:
a) nedostupnosti zboží, tj v případě, že prodávající nebude schopen splnit svůj závazek v plném rozsahu (např. 1 z celkově objednaných 3 položek nebude dostupná)
b) pokud navrhne prodávající změnu objednávky nebo změnu podmínek dodání z jiných důvodů, přičemž kupující bude o této skutečnosti informován e-mailem nebo jiným vhodným způsobem,
c) neuhrazení kupní ceny ve stanovené lhůtě,
d) pokud jde o dodání zboží na dobírku a zákazník již v minulosti doručenou zásilku na
dobírku nepřevzal, resp. odmítl převzít; v tomto případě je prodávající
oprávněn určit způsob platby na platbu předem,
e) pokud prodávající vyhodnotí objednávku jako spekulativní z důvodu například velkého
objemu; v tomto případě je prodávající oprávněn určit způsob platby na platbu předem. Kupující je povinen vyjádřit souhlas, resp. nesouhlas s prodávajícím navrženou změnou objednávky ve lhůtě 2 dnů ode dne oznámení navrhované změny. Po tuto dobu budou dostupné položky z objednávky kupujícího rezervováno pro kupujícího. Až akceptací (odsouhlasením) prodávajícím navrhované změny v objednávce ze strany kupujícího vznikne mezi stranami smluvní vztah.

V případě že kupující neodsouhlasí změnu v uvedené lhůtě uvedeným způsobem, objednávka kupujícího se marným uplynutím této lhůty považuje za zrušenou v celém rozsahu a návrh prodávajícího na změnu za neakceptován kupujícím.

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je vpřípadě změny objednávky uzavřena až akceptací objednávky kupujícího prodávajícím nebo akceptací změny objednávky navržené prodávajícím a provedené kupujícím.

Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a plnit povinnosti podle OP. Kupujícímu vznikne z uzavřené smlouvy povinnost předmět koupě převzít, zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu plnění a plnit povinnosti podle smlouvy a OP. Prodávající splní akceptovanou objednávku ve lhůtě podle čl. 4.1 OP.

2.7. Součinnost kupujícího.

Ve zvláštních případech a před odesláním akceptace (potvrzení objednávky) si prodávající vyhrazuje právo vyžádat si od kupujícího dodání dalších potřebných podkladů, údajů, případně provést ověření správnosti osobních údajů, e-mailové adresy nebo telefonního čísla kupujícího.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky kupujícího požádat kupujícího o dodatečnou autorizaci objednávky nebo totožnosti kupujícího vhodným způsobem, jako například v písemné formě, e-mailem, sms nebo telefonicky.

Pokud kupující neprovede dodatečnou autorizaci a teda neposkytne prodávajícímu potřebnou součinnost ve lhůtě a způsobem určeným prodávajícím, marným uplynutím této lhůty se objednávka (před jejím akceptací) nebo kupní smlouva (po akceptaci) zrušuje od počátku.

2.8. vady objednávky

Pokud prodávající před nebo po uzavření smlouvy zjistí tiskovou, systémovou, lidskou, dodavatelskou nebo jinou vadu zboží, jeho ceny, dostupnosti, množství nebo možností jeho dodání, jakož i v případě vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo pokud není schopen dodat zboží kupujícímu v dohodnuté lhůtě nebo v ceně uvedené v internetovém obchodě nebo z důvodů vyšší moci, o této skutečnosti bude bez zbytečného odkladu prokazatelným způsobem informovat kupujícího.
Prodávající i kupující je v kterémkoli z těchto mimořádných případů oprávněn předsmluvních svou objednávku odvolat / zrušit (kupující), resp. ji odmítnout (prodávající).

Pokud nastane taková mimořádná okolnost po uzavření smlouvy, prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy do okamžiku dodání zboží kupujícímu. Kupující je také v uvedeném případě výskytu této mimořádné navrhovanému okolnosti oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v souladu s OP a právními předpisy. Pokud kupující již zaplatil kupní cenu, tato mu bude vrácena v souladu s právními předpisy a OP.

2.9. Odstoupení od smlouvy.

Prodávající je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy a / nebo nevydat zboží kupujícímu iv případě pokud zjistí, že mu v komunikaci byly uvedeny nebo poskytnuty nesprávné, neúplné nebo nepravdivé údaje ohledně kupujícího, osoby přebírající zboží nebo pokud hrozí, že v důsledku chování osoby, s kterou prodávající komunikoval může dojít ke vzniku škody na straně prodávajícího (např. podvodné jednání).

Kupující je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v období od uzavření smlouvy až do doručení zboží.

Možnosti odstoupení kupujícího po převzetí zboží jsou uvedeny ve OP a v právních předpisech.
Přílohou OP je i Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy, jakož i Vzorový formulář pro spotřebitele na odstoupení od smlouvy.

Tyto dokumenty si kupující může stáhnout z https://mariasperky.cz/odstoupeni-od-smlouvy​

Prodávající tímto způsobem při uzavření smlouvy poskytuje spotřebiteli Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy a Vzorový formulář pro odstoupení kupujícího (spotřebitele) od smlouvy při dodání zboží.

Kupující ani prodávající není oprávněn postoupit pohledávku ze vzájemných vztahů na třetí osobu.

Před odesláním objednávky je kupující oprávněn za účelem uzavření smlouvy, zjištění nebo opravy technických chyb provést úkony a použít technické prostředky popsané v těchto OP.

3. Kupní cena a platební podmínky

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za zboží kupní cenu a cenu přepravy podle prodávajícím akceptované objednávky (uzavřené smlouvy). Při tvorbě objednávky podle navigačních instrukcí se cena dopravy, resp. doručení, jakož i cena za způsob úhrady uvádí jako samostatná položka a na konci objednávky jako sumární cena, cena za dopravu je součástí celkové ceny objednávky.

Všechny ceny na nákupním portálu www.mariasperky.cz jsou uvedeny jako konečné ceny, pokud a u zboží výslovně neuvádí, že cena je bez DPH. Prodávající není v době platnosti a účinnosti těchto OP plátcem DPH.

V kupní ceně zboží nejsou zahrnuty poplatky bank za provedení úhrady kupní ceny, náklady na přepravu zboží, náklady dobírky, náklady doručování zakoupeného zboží podle článku 4. OP, náklady na použití elektronických prostředků pro komunikaci. Tyto poplatky a náklady je povinen zaplatit kupující, pokud dále není uvedeno jinak.

Při platbě ze zahraničí je kupující jako příkazce platby povinen nést poplatky (včetně konverzních poplatků) své banky a ostatní poplatky, zejména korespondenčních bank a banky příjemce.

3.1. Změny cen zboží

Ceny zboží, uvedené při grafickém, resp. jiném vyobrazení zboží podléhají aktualizaci prodávajícím.

Cena uvedená u zboží se může změnit z důvodů zjevné tiskové či jiné chyby týkající se ceny zboží zjištěné v systému prodávajícího nebo zveřejněné na nákupním portálu u zboží. Kupující i prodávající je oprávněn zrušit objednávku, resp. odstoupit od kupní smlouvy (do okamžiku převzetí zboží) pokud je kupujícímu oznámena změna kupní ceny některé položky v důsledku zjevné tiskové či jiné chyby týkající se ceny zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, pokud dojde ke změně ceny po akceptaci objednávky. Cena zboží se může měnit v závislosti na poskytnutí slev prodávajícím, například ve formě slevového kódu.

3.2. Úhrada kupní ceny zboží.

Způsob zaplacení kupní ceny, nákladů dopravy zboží je uveden v objednávce s vyčíslením nákladů souvisejících s dopravou zboží, případným balným, resp. jinými náklady tak, jak je to uvedeno při konkrétním zboží.

Způsob placení volí kupující v procesu objednávání zboží na nákupním portálu podle navigačních pokynů, přičemž jiný způsob úhrady ceny zboží, jako je povolený v rámci navigačních pokynů není možný.

Kupující, pokud není na nákupním portálu uvedeno jinak je oprávněn kupní cenu zaplatit:
a) hotovostně při převzetí zboží (dobírka) - kupní cena a náklady dobírky i přepravy zboží jsou uvedeny v nákupním košíku v procesu objednávání zboží,
b) hotovostně vkladem na účet prodávajícího - kupní cena a náklady dopravy zboží jsou uvedeny v nákupním košíku při objednávání zboží,
c) bezhotovostně úhradou ve prospěch účtu prodávajícího v momentě vytváření objednávky nebo po akceptaci objednávky - kupní cena a náklady přepravy zboží jsou uvedeny v nákupním košíku při objednávání zboží
d) prostřednictvím platebních systémů, uvedených na stránce dle aktuální nabídky platebních systémů, uvedených na stránce www.mariasperky.cz při procesu tvorby objednávky

Při placení je jako variabilní symbol nutné uvést číslo objednávky kupujícího. Kupujícím nesprávně uvedený variabilní symbol při platbě má za následek nesprávné zúčtování kupní ceny a kupující nese všechna rizika s tím spojená a kupující je v prodlení s plněním povinnosti zaplatit.
Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem připsání na účet prodávajícího.

3.3. Splatnost kupní ceny:

Kupující hradí dohodnutou cenu zboží včetně ostatních souvisejících nákladů a nákladů na dopravu uvedených v souhrnné ceně:
a) při zvolení bezhotovostní platby a platby prostřednictvím platebních systémů (např. ComGate) nebo hotovostní platbě vkladem na účet prodávajícího, přičemž kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu nejpozději do 3 dnů ode dne uzavření smlouvy a před převzetím zboží způsobem dle čl. 3. OP; kupující je však oprávněn zaplatit už při vystavení a odeslání objednávky prodávajícímu (pokud to systém umožňuje) s tím, že platba je vnímána jako zálohu na kupní cenu a nákladů dopravy zboží, avšak kupujícímu se doporučuje, aby platil až po akceptaci objednávky prodávajícím (uzavření smlouvy )
b) při hotovostní úhradě při doručení zboží na dobírku, přičemž v tomto případě je kupující povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a náklady dopravy nejpozději při doručení zboží kupujícímu.
Informace o ceně za dobírku pro doručování prostřednictvím České pošta a ceně za dobírku pro doručování prostřednictvím kurýrní služby je uvedena na web stránce.

Poplatky bank za provedení úhrady kupní ceny a nákladů dopravy kupujícím se řídí smlouvou mezi kupujícím a bankou kupujícího.

Informace o nákladech přepravy zboží a ostatních souvisejících nákladech jsou jednoznačně uvedeny v procesu objednávání zboží a závisí na výběru dopravce / doručovací služby / způsobu doručení a způsobu úhrady. Kupující bere na vědomí, že v individuálních případech, v závislosti na zvoleném způsobu platby může být zpoplatněn i samotný způsob úhrady.

Náklady na použití elektronických prostředků komunikace se řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací.

Prodávající je povinen vystavit a doručit fakturu kupujícímu v souladu s obecně závaznými právními předpisy v ČR. Kupující zasláním objednávky souhlasí s tím, aby faktura byla poslána spolu se zbožím nebo zpřístupněna kupujícímu elektronickou formou. Faktura odesílána spolu se zbožím a je zároveň i dodacím a záručním listem, pokud není doručován zvláštní záruční list.

3.4. Vrácení kupní ceny.

Při odstoupení od uzavřené smlouvy se postupuje v souladu s právními předpisy a těmito obchodními podmínkami.

Pokud byla kupní cena zaplacena před uzavřením smlouvy (pokud to systém umožňuje) a smlouva není uzavřena ani do 15 dnů od doručení objednávky kupujícího, kupní cena bude vrácena kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne doručení objednávky kupujícího nebo do 14 dnů ode dne od odmítnutí objednávky nebo odvolání objednávky, a to podle toho, které datum nastane dříve.

Vrácení kupní ceny se provede na ten účet, ze kterého byla platba přijata, resp. jiným způsobem na základě dohody stran.

Před vrácením zaplacené ceny je v případě pochybností prodávající oprávněn od kupujícího požadovat prokázání skutečnosti, že je majitelem účtu a / nebo oprávněnosti přijetí finančních prostředků.

Pokud je prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zboží bylo již doručováno kupujícímu, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu po vrácení zboží prodávajícímu za předpokladu, že bylo zboží doručeno zpět ve stavu, v jakém byl dodán, bez známek poškození nebo znehodnocení. V opačném případě je prodávající oprávněn pozastavit vrácení kupní ceny a bez zbytečného odkladu informovat kupujícího o této skutečnosti, včetně rozsahu případného poškození zboží. Kupní cena se nevrací v případě, že byl zpětně vrácené zboží poškozeno a jeho další prodej není možný.

4. Dodání zboží, dodací podmínky a náklady na dodání zboží.

Prodávající dodá zboží kupujícímu ve lhůtě 14 dnů ode dne kdy byla mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena smlouva postupem dle těchto OP.

Prodávající dodá zboží kupujícímu na adresu jím uvedenou při vystavení objednávky (výlučně na území zemí v Evropské unii) a zpravidla osobě, která je uvedena jako kupující: Kupující může požádat o doručení zboží na jinou adresu, případně o doručení faktury na jinou adresu, pokud tyto informace uvede v objednávce.

Objednávka doručena prodávajícímu do 15:30 (doručování prostřednictvím české pošty) a do 14:30 (doručování prostřednictvím kurýrní služby) hodiny během pracovních dnů se zpravidla expeduje týž den.

Kupující bere na vědomí, že doba dodání zboží může být prodloužena z důvodu nedostupnosti dopravních služeb v konkrétní den (svátky, dny pracovního klidu atd.).

Dodání nebo vydání zboží jiné osobě než kupujícímu nelze bez zvláštního předem daného písemného souhlasu prodávajícího a prodávajícím požadovaných dokumentů. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby kupující uvedl správně své identifikační údaje při objednávání zboží a údaje pro dodání zboží.

Dodání zboží mimo EU nebo jiné osobě bez oprávnění k přijetí zboží není možné, pokud tuto možnost prodávající výslovně neuvede na nákupním portálu www.mariasperky.cz.

Doručovatel zboží je oprávněn u přebírající osoby vhodnými prostředky provést zjištění a ověření zda tato osoba je kupujícím a zda je oprávněná převzít zboží. Pokud to okolnosti vyžadují, prodávající a kupující se mohou dohodnout na prodloužení dodací lhůty, nebo na náhradním plnění ve stejné kvalitě a ceně.

Cena přepravních služeb v rámci jednotlivých zemí je uvedena na web stránce při nákupu zboží.

Cena dopravy může být upravena v závislosti na objemu objednávky, jakož i v závislosti od aktuálních cen přepravců; prodávající vždy informuje kupujícího o změně a aktuální ceně za konkrétní druh dopravy.

Vydání zboží kupujícímu je možné pouze pokud je zaplacená kupní cena a cena přepravy za dodávané zboží. V opačném případě je prodávající, resp. dopravce / doručovatel oprávněn nevydat zboží a prodávající není v prodlení s dodáním zboží.

Kupující je povinen od přepravce / doručovatele řádně převzít zboží v rozsahu prodávajícím akceptované objednávky. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až po zaplacení kupní ceny zboží, ceny přepravy a následném převzetí zboží.

Způsob dodání zboží volí kupující na nákupním portálu, a to v procesu objednávání zboží z prodávajícím nabízených možností.

V určitých případech je prodávající oprávněn pozměnit kupujícím vybraný způsob přepravy zboží na jiný nabízen způsob přepravy před akceptací objednávky, přičemž případné změny ceny dopravy snáší Kupující.

V tomto případě bude kupující o této skutečnosti písemně informován, bude mu navržena změna objednávky, podmínek smlouvy podle čl. 2 OP a bude informován o změně nákladů na dopravu. Změna nákladů dopravy v důsledku změny způsobu přepravy nebude v neprospěch kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn dodat zboží i několika samostatnými dodávkami s tím, že i pro takové samostatné dodání zboží platí cena přepravy jako při akceptaci objednávky (tj více přeprav je účtovaných jen za cenu jedné přepravy).

Prodávající, přepravní společnost nebo zásilková služba je oprávněna avizovat dodávku zboží kupujícímu e-mailem, SMS zprávou nebo jinou vhodnou formou (např. Telefonicky). Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl tyto údaje kupujícího přepravní / spediční společnosti nebo doručovateli.

Kupující je povinen být zastižení na jím uvedené adrese v čase oznámeného dodání zboží.
Při převzetí zboží je kupující povinen bez vyzvání prokázat dopravci svou totožnost prostřednictvím platných dokladů totožnosti (občanský průkaz nebo jiný relevantní doklad). Z těchto dokladů musí být zřejmá totožnost kupujícího a oprávnění k převzetí zboží. V opačném případě nemusí být zboží předáno ze strany prodávajícího / přepravce.

Pokud kupující neoprávněně odmítne převzít zboží nebo jej opakovaně neoprávněně nepřevezme, je prodávající oprávněn si vůči němu uplatnit všechny náklady, které mu v této souvislosti vznikly. V případě, že by došlo k vrácení ceny, prodávající je oprávněn jednostranně si započíst náklady, které mu v souvislosti s opakovaným doručováním, resp. nepřevzetím zboží vznikly.

Prodávající je oprávněn jednostranně a dle vlastního uvážení interně určit hodnotu objednávky, při které kupující již neplatí cenu přepravy zboží. Takové určení je zobrazováno buď obecně, tj platí pro všechny druhy zboží, nebo v rámci časově vymezené, krátkodobé akce nebo se zobrazuje přímo u konkrétního druhu zboží, přičemž zvýhodnění lze odvozovat od hodnoty objednávky, počtu objednávaných kusů zboží nebo jiných skutečností, uvedených na nákupním portálu prodávajícího.

Prodávající je oprávněn jednostranně bez nutnosti uvedení důvodů změny v těchto OP měnit a upravovat hodnotu objednávky (uzavřené smlouvy), při které kupující neplatí cenu přepravy. Na uzavřené smlouvy tato změna nemá vliv.

Při převzetí zboží je kupující povinen odkontrolovat neporušenost obalu a kompletnost dodávky, zejména počet transportních balení (balíků / zásilek). V případě jakýchkoliv zjevných vad zjištěných v souvislosti s přepravou a zbožím je kupující povinen tyto neprodleně, oznámit dopravci i prodávajícímu a z důvodu zjevného poškození je oprávněn zásilku nepřevzít, naopak může být je vyloučena odpovědnost přepravce za škodu.

Kupující je povinen na přepravním dokumentu vyznačit všechny zjevné poškození zásilky a porušenost obalu. Pokud je transportní balení označené originálním způsobem Sloga prodávajícího, které je poškozené nebo je viditelné, resp. zjištěno jiné narušení obalu balení či zásilky, resp. je zjevné neoprávněné otevření zásilky, je kupující povinen zásilku od přepravce / doručovatele nepřevzít.

Podpisem předávacího protokolu kupující potvrzuje, že zásilka byla převzata neporušená. Pokud kupující nevznese námitky k nedoručení zboží a nedoručení dokladů dodávaných se zbožím ve lhůtě 12 hodin od dodání zboží, na základě potvrzených dodacích a přepravních listů se předpokládá, že zboží bylo kupujícímu dodáno řádně, pokud se dokáže neprokáže opak.

Poškození zboží oznámí kupující prodávajícímu formou e-mailu nebo jiným vhodným způsobem na adresu info@mariasperky.cz, přičemž do názvu mailu uvede "Poškození zboží" z důvodu rychlé zpětné vazby prodávajícího a v rámci oznámení je kupující povinen uvést číslo objednávky a den zjištění vad.

Na dodatečné nahlášení mechanických poškození zjistitelných při převzetí zboží nelze brát zřetel a tyto nebudou uznány.

Prodávající bude neprodleně informovat kupujícího o nemožnosti dodání zboží, jakož i v případech vyšší moci nebo důvodech, za které prodávající nebo dopravce / doručovatel neodpovídá. V tomto případě prodávající nabídne nebo poskytne kupujícímu (spotřebiteli) náhradní plnění a postupuje podle OP a právních předpisů.

5. Záruka, reklamační podmínky a reklamační řád

Ustanovení tohoto článku se nevztahují na kupujícího, který není spotřebitel a nakupuje zboží za účelem podnikání a ne za účelem osobní spotřeby fyzických osob; odpovědnost za vady zboží se v tomto případě řídí ustanoveními §422 a násl. Obchodního zákoníku.

Prodávající vyřizuje spotřebitelské reklamace v souladu s právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 250/2007 CFU v platném znění, občanským zákoníkem ČR a platnými právními předpisy.

5.1. Podmínky záruky zboží

Při všech výrobcích kupovaných na základě občanskoprávních vztahů je záruční doba v souladu s právními předpisy České republiky standardně 24 měsíců, pokud právní předpisy SR nestanoví kratší dobu pro určité druhy zboží, resp. pokud jinou záruční dobu neurčuje výrobce. Záruční doba je zpravidla uvedena u zboží a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za vady zboží podle § 623 a 623 občanského zákoníku.

Trvání záruční doby vyplývá z právních předpisů České republiky. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.

Záruka se nevztahuje na vady a poškození vzniklé v souvislosti s běžným opotřebením, jednáním kupujícího nebo třetí osoby po převzetí zboží kupujícím, neodborným, nešetrným zacházením, nadměrnou zátěží, mechanickým poškozením nebo opotřebením, použitím zboží v rozporu s jeho návodem nebo účelem použití nebo nedodržením pravidel užívání, údržby nebo skladování, při živelných katastrofách, neodbornou nebo nesprávnou montáží či instalací nebo uskladněním.

Kupujícímu zaniká záruka i v případě se na zboží provedeny technické, funkční nebo jiné změny a zásahy.

5.1. Mechanismus a podmínky reklamace zboží.

5.6. Kupující může uplatnit reklamaci zboží, koupeného podle těchto OP od provozovatele nákupního portálu www.mariasperky.cz, kterou je obchodní společnost Król Shops s.r.o. se sídlem Benadova 19, 040 22 Košice, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I., oddíl: Sro, Vložka číslo: 36274 / V, IČO: 47 902 388, DIČ: 2024 133 837, jednající prostřednictvím: Dominika Božena Król, jednatel společnosti.

Kupující je oprávněn za účelem iniciování procesu reklamace zboží kontaktovat provozovatele na mailové adrese info@mariasperky.cz nebo telefonicky na telefonním čísle: 00421 948 606 283

K reklamovanému zboží přiloží kupující čitelný originál nebo kopii dokladu o koupi zboží a podrobně uvede popis vady a způsob jakým se vada navenek projevuje. Zboží má být doručen v čistém stavu a s příslušenstvím dodávaným se zbožím.

Prodávající při uplatnění reklamace vydá spotřebiteli potvrzení. Posouzení reklamace bez předložení zboží nebo bez předložení kopie dokladu o koupi není možné.

Prodávající vyřizuje spotřebitelské reklamace v souladu s právními předpisy Slovenské republiky, zejména zákonem č. 250/2007 Sb. v platném znění, občanským zákoníkem SR a platnými právními předpisy.

Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.

Kupující je povinen při vracení zboží tento odeslat k přepravě se stejným zabezpečením, jak mu bylo zboží doručeno a je povinen provést taková opatření, aby nedošlo k jeho poškození při samotné přepravě, v opačném případě nemusí být reklamace, resp. vrácení zboží uznány.

Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci, kterou lze uplatnit se souhlasem kupujícího i ve formě poskytnuté slevy na nákup prodávajícím, například ve formě slevového kódu.

Prodávající vydá doklad o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele a právními předpisy. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že doklad o uplatnění reklamace a vyřízení reklamace bude doručen kupujícímu v souladu s právními předpisy. Při ukončení reklamačního řízení, jakož i na základě výzvy prodávajícího je kupující povinen ve lhůtě 15 dnů si převzít od prodávajícího reklamované zboží, pokud reklamace byla vybavena formoum opravy, slevy, výměnou zboží (nové zboží) nebo zamítnutím reklamace. Stížnosti a podněty spotřebitelů lze adresovat na adresu sídla prodávajícího.

Pokud si kupující nepřevezme věc ani do 30 dnů po vyřízení reklamace nebo do 30 dnů od dne opakovaného doručování zboží kupujícímu nebo si ho nepřevezme ve stejné lhůtě od odeslání výzvy prodávajícího po ukončení reklamačního řízení na kontaktní adresu poskytnutou kupujícím, prodávající je v souladu s právními předpisy oprávněn požadovat od kupujícího plnění ve výši 6 Kč za každý den uskladnění.

Kupující - spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na info@mariasperky.cz), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 Sb. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 CFU

Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 CFU Seznam subjektů ARS je dostupný ZDE.

Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show&lng=CS.

Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 600 Kč. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 150 Kč s DPH.

Spotřebitel je povinen se nejprve obrátit na prodávajícího (odstavec 5.1) a až následně se obrátit na subjekty ARS.

Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.

Prodávající ohledem na výše uvedené sdělí Kupujícímu výsledek reklamačního řízení po posouzení stavu a charakteru zboží, které zamýšlí Kupující reklamovat.

6. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

6.1. Poučení o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy a o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne kdy kupující spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme zboží. Pokud zboží dodávají odděleně, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne kdy kupující spotřebitel nebo jím určená osoba s výjimkou dopravce převezme zboží, který byl dodán jako poslední.

Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy má kupující povinnost jednoznačně informovat prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy prohlášením (například dopisem zaslaným poštou) na adrese Król Shops s.r.o. , Se sídlem Benadova 19, 040 22 Košice, Slovenská republika.

K tomuto účelu může kupující spotřebitel použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je nedílnou přílohou těchto obchodních podmínek a je zároveň zpřístupněn na nákupním portálu www.mariasperky.cz

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující spotřebitel zašle oznámení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

Bližší podmínky jsou upraveny v zákoně č. 102/2014 CFU .
Po odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu spotřebiteli všechny platby, které je prodávající povinen vrátit podle právních předpisů. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si kupující spotřebitel zvolil jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který prodávající nabízí.

Platby prodávající vrátí kupujícímu spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bude doručeno oznámení kupujícího spotřebitele o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký byl použit při původní platbě kupujícím spotřebitelem (pokud nebude výslovně dohodnuto jinak, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků). Platba za zakoupené zboží bude uhrazena kupujícímu spotřebiteli až po doručení vráceného zboží zpět na adresu sídla prodávajícího. V případě primární platby dobírkou odesílá prodávající kupujícímu kupní cenu prostřednictvím bankovního spojení kupujícího, které je kupující povinen prodávajícímu oznámit.

Kupující se může rozhodnout, že uplatní hodnotu platby, která se má vrátit na realizaci nové objednávky.

Zboží musí být doručen zpět na adresu Król Shops s.r.o. , Se sídlem Benadova 19, 040 22 Košice nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bude zboží odeslán zpět před uplynutím 14- denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nese kupující spotřebitel, při smlouvě na dálku i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.

Kupující spotřebitel odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Kupující spotřebitel ztrácí právo odstoupit od smlouvy pokud je zboží poškozené, zničený, používaný nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

Zboží musí být vráceno nepoškozené, nepoužívané, bez známek opotřebení a v původním obalu. Prodávající vrácené zboží překontroluje a přezkouší. Pokud bylo zboží vráceno kupujícímu nepoškozené a neopotřebované, vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží v souladu s OP a právními předpisy. Na základě této dohody se kupní cena vrátí bankovním převodem na původní účet kupujícího spotřebitele, pokud se strany nedohodnou jinak.

V případě vrácení poškozeného, ​​používaného nebo opotřebovaného zboží nebo zboží bez doprovodných dokladů a příslušenství je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu náhradu škody, resp. jiné zákonné nároky, které je oprávněn započíst si oproti pohledávce na vrácení kupní ceny (s výjimkou zboží vráceného z důvodů prokázaných záručních vad).

Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy nebo řádného vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit u kupujícího náhradu škody, která mu tím vznikla dle příslušných právních předpisů.

7. Závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn uschovat a archivovat vzájemnou dokumentaci a smlouvu v elektronické formě spolu s příslušnými Obchodními podmínkami po dobu 5 let. Archivována smlouva není dostupná kupujícímu. Smlouvy se uzavírají zpravidla v slovenském jazyce, resp. v ekvivalentním překladu smlouvy uzavřené v slovenském jazyce a podle práva platného v ČR. Kupující je oprávněn podstatné náležitosti smlouvy v elektronické podobě reprodukovat v souladu s právními předpisy. Smlouva se uzavírá na dobu do vypořádání závazků stran ze smlouvy, resp. na dobu do okamžiku jejího zrušení postupem podle Smlouvy, OP a právních předpisů. Minimální délka trvání závazků kupujícího spotřebitele ze smlouvy je určena právními předpisy ČR, OP a smlouvou.

Pro doručování elektronických zpráv adresovaných kupujícímu platí, že pokud prodávající neobdrží chybové hlášení o nemožnosti doručení zprávy (e-mailu nebo SMS zpráva) na poskytnutou e-mailovou adresu, resp. telef. číslo kupujícího (mobil), považuje se tato zpráva (e-mail nebo SMS zpráva) za doručenou na další den od jejího odeslání, jestliže kogentní právní předpisy nestanoví jinak.

Pro doručování elektronických zpráv adresovaných prodávajícímu (e-mail) platí, že elektronická písemnost se považuje za nedoručenou do momentu, dokud její přijetí prodávající nepotvrdí kupujícímu zpětnou e-mailovou zprávou. Zásilka se považuje za doručenou iv případě, pokud ji adresát odmítne převzít, nebo iv případě, že si ji adresát vlastním zaviněním nebo opomenutím nepřevezme. V takovém případě se považuje za doručenou uplynutím úložní doby na poště v trvání podle určení odesílatele a vrácením zásilky odesílateli, o čemž musí odesílatel prokázat nepoškozené důkaz. Oznámení doručovány prostřednictvím doručovatele - kurýrní služby (zejména IN TIME, UPS) budou považovány za doručené momentem převzetí stranou. V případě neúspěšnosti doručení kurýrní službou se považuje za moment doručení třetí den po provedení prvního pokusu o doručení, přičemž provedení pokusu o doručení se prokáže prohlášením doručovatele - kurýrní služby. Je výlučným oprávněním prodávajícího rozhodnout jakou formou a ve kterých případech touto formou bude komunikovat s kupujícím (SMS nebo e-mail nebo jiný vhodný způsob).

Pokud se prokáže, že některé z ustanovení OP a / nebo smlouvy je neplatné nebo neúčinné, nemá taková neplatnost nebo neúčinnost za následek neplatnost nebo neúčinnost dalších ustanovení smlouvy / OP. V takovém případě se strany zavazují neprodleně nahradit takové neplatné nebo neúčinné ustanovení novým tak, aby byl zachován účel, sledovaný příslušným neplatným či neúčinným ustanovením v době jeho přijetí, resp. uzavření této smlouvy.

Nad činností prodávajícího je oprávněn provádět dohled Inspektorát Slovenské obchodní inspekce se sídlem v Košicích pro Košický kraj, Masarykova 10, 040 01 Košice.

Rozhodným hmotným a procesním právem (Governing law) je právo Slovenské republiky. Všechny spory, které vzniknou z OP, smlouvy nebo v souvislosti s nimi, včetně sporů z dodávek zboží budou rozhodovat výlučně soudy v Slovenské republice podle práva SR.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a závazné ode dne jejich zveřejnění na internetové stránce prodávajícího a lze do nich nahlédnout i v sídle prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení jejich rušit, měnit, upravovat nebo nahrazovat novými s tím, že na uzavřené smlouvy se vztahují OP platné v době uzavření kupní smlouvy.

Provedením registrace, jakož i zasláním objednávky a odkliknutím souhlasu se zněním těchto podmínek na nákupním portálu na www.mariasperky.cz při ukončení procesu objednávání kupující potvrzuje, že mu byly poskytnuty informace o právu kupujícího odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 CFU, že se seznámil a souhlasí s OP, reklamačním řádem (čl. 5), považujíce je za součást smluvního vztahu.

Obchodní podmínky v tomto znění jsou zveřejněny a platné od 20.5.2021 a použijí se na objednávky doručovány přes nákupní portál od tohoto data.